Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1.  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder klant: de natuurlijke of rechtspersoon die door het aangaan van een overeenkomst te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Tinkendoe cv aangeboden diensten

Artikel 2. Toepasselijkheid 

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes en overeenkomsten tussen Tinkendoe cv en de klant. 

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Tinkendoe cv waarbij derden zijn betrokken. 

2.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk als ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

2.4. Eventuele door de klant gehanteerde inkoop- en algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij Tinkendoe cv die voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard. 

Artikel 3. Offertes 

3.1. Door Tinkendoe cv uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen. Tinkendoe cv is slechts aan een offerte gebonden als zij een voor akkoord ondertekend exemplaar van de offerte ontvangen heeft.

3.2. De geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW. 

3.3. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Verplichtingen en aansprakelijkheid Tinkendoe cv

4.1. Tinkendoe cv verplicht zich om opdrachten en overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen volgens de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, laat Tinkendoe cv bepaalde werkzaamheden verrichten door derden.

4.2. Tinkendoe cv spant zich in om eventuele gestelde termijnen te halen. Ingeval een overeengekomen termijn door Tinkendoe cv niet kan worden aangehouden, zal Tinkendoe cv de klant daarvan met bekwame spoed op de hoogte stellen met vermelding van de alsdan te verwachten termijn, zonder dat de klant daaraan het recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook kan ontlenen of tot ontbinding kan overgaan dan wel de nakoming van de overeenkomst kan eisen. 

4.3. Tinkendoe cv gebruikt de persoons- of bedrijfsgegevens van de klant uitsluitend voor eigen administratieve doeleinden.

4.4. Tinkendoe cv aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de klant geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. De aansprakelijkheid van Tinkendoe cv is in alle gevallen beperkt tot de waarde van wat de klant heeft betaald van dat gedeelte van de overeenkomst, waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit. 

Artikel 5. Verplichtingen en aansprakelijkheid klant 

5.1. De klant is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van gegevens en/of materialen voor de door Tinkendoe cv te verrichten diensten. De klant verplicht zich ertoe bij de aanlevering van gegevens en/of materialen geen inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. 

5.2. De klant vrijwaart Tinkendoe cv voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden die aan de klant toerekenbaar is. 

5.3. De klant is verantwoordelijk voor alle in het kader van de overeenkomst geproduceerde teksten, ook als Tinkendoe cv de redactie heeft gevoerd. Geleden schade, in welke vorm ook, die het directe of indirecte gevolg is van onjuiste teksten op de website, in folders of in andere schriftelijke uitingen, valt nimmer onder verantwoordelijkheid van Tinkendoe cv.

5.4. Klachten dienen schriftelijk en binnen 8 dagen aan Tinkendoe cv gestuurd te worden met een duidelijke omschrijving van de gebreken die Tinkendoe cv in staat zal stellen volledig kennis te nemen van de zaak.

5.5. De klant is gehouden alle financiële verplichtingen tegenover Tinkendoe cv na te komen.

5.6. Als de klant bovengenoemde verplichtingen niet of niet tijdig nakomt is Tinkendoe cv gerechtigd de dienstverlening op te schorten. 

Artikel 6. Overmacht 

6.1. Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst waartoe hij is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor diens rekening komt. 

6.2. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door overmacht niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan één week zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zon- der aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. 

Artikel 7. Betaling 

7.1. De klant voldoet alle facturen binnen 8 dagen na factuurdatum. 

7.2. In geval van liquidatie of faillissement van de klant zijn de vorderingen van Tinkendoe cv onmiddellijk opeisbaar. 

7.3. Indien Tinkendoe cv tot invordering overgaat, dan zullen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste komen van de klant, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op ten minste 15% van de te vorderen hoofdsom, plus € 45 dossierkosten, plus BTW en rente. 

7.4. Door de klant gedane betalingen dienen steeds ten eerste voor de betaling van rente en kosten en vervolgens voor de betaling van de facturen die het langst openstaan.

Artikel 8. Copyright 

8.1. Al het door Tinkendoe cv vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Tinkendoe cv niet worden bewerkt of verwerkt in andere communicatiemiddelen dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij anders vermeldt door Tinkendoe cv.

8.2. De eigendom van door Tinkendoe cv verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijven volledig bij Tinkendoe cv, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Tinkendoe cv hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Tinkendoe cv gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen. 

Artikel 9. Slotbepalingen

9.1. De titels boven de artikelen van deze algemene voorwaarden hebben geen zelfstandige betekenis en ze zijn niet van invloed op de uitleg van de artikelen. 

9.2. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. 

9.3. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Mechelen bevoegd.

Artikel 10. Privacywetgeving
10.1. In functie van de nieuwe privacywetgeving die op 25/05/2018 van kracht ging melden wij dat de persoonlijke gegevens die verzameld worden van de klanten van Tinkendoe, uitsluitend voor administratieven doeleinden gebruikt worden. De klant kan ten allen tijden een gedetailleerde versie van het vernieuwede privacybeleid opvragen via de website.