Privacy

Nederlands

1. Wie we zijn

De website https://www.tinkendoe.be (hierna: de “Website”) wordt aangeboden door: 

Tinkendoe CV (hierna “Tinkendoe CV”, “Wij” en “Ons”)

Adres:
Lavendelheide 10
2221 Booischot

BTW-nummer

BE 0820.691.165

Aarzel niet om ons te contacteren indien je privacy-gerelateerde vragen zou hebben.

Via e-mail: petravanlooy@tinkendoe.be

Via telefoon: 0474230039

2. Waarom deze privacyverklaring?

Iedere persoon die onze Website bezoekt of gebruikt (hierna: de “Gebruiker”), stelt bepaalde persoonsgegevens ter beschikking. Dit kan bijvoorbeeld wanneer je een contactformulier opstuurt, wanneer je vraagt om productinformatie of wanneer je solliciteert voor een bepaalde vacature bij Tinkendoe CV. 

Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat jou te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer persoonsgegevens en jou als natuurlijke persoon.

Bij Tinkendoe CV nemen we de beveiliging van de persoonsgegevens die je achterlaat op onze Website heel serieus. Hierna verneem je hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

We gebruiken en verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming de GDPR en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de GDPR is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation).

Via deze Privacyverklaring wordt iedere Gebruiker op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die Tinkendoe CV kan doorvoeren met zijn persoonsgegevens. Tinkendoe CV behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Gebruiker. We raden de Gebruiker aan dit document regelmatig te raadplegen.

3. Links naar andere websites

De inhoud van onze Website kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde websites bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt verlaat men onze Website en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade.

Het is mogelijk dat vreemde websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Maak je gebruik van een link op deze Website die leidt naar een vreemde website en laat je persoonlijke gegevens achter op een dergelijke website, dan is de verwerking van die persoonsgegevens niet onderworpen aan deze privacyverklaring, maar aan het eventuele privacybeleid van de beheerder van die vreemde website. Daarom raden wij aan om aandachtig de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring van deze vreemde websites door te nemen.

4 Wie verwerkt de persoonsgegevens?

4.1. Verwerkingsverantwoordelijke

Tinkendoe CV is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

Tinkendoe CV heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van haar Gebruikers doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik.

4.2. Verwerker(s)

Tinkendoe CV is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke.

De verwerker is wettelijk verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren. 

De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

Tinkendoe CV doet beroep op de volgende categorieën van « verwerkers »: 

Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor analytische doeleinden

Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor hostingdoeleinden;

Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden;

Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden

Met het oog op de optimale bescherming van de persoonsgegevens van de Gebruikers heeft Tinkendoe CV de nodige contractuele afspraken gemaakt met bovengenoemde gegevensverwerkers opdat deze dezelfde standaarden als Tinkendoe CV zouden hanteren.

5. Op welke juridische basis worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

In overeenstemming met de GDPR verwerken wij persoonsgegevens op basis van volgende juridische gronden: 

Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de Gebruiker, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op zijn aanvraag; of

Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie;

Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven naar onze klanten;

Op basis van de uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven naar prospects en andere geïnteresseerden;

Op basis van de uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van communicatie omtrent vacatures na een eerdere sollicitatie;

Op basis van de uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct marketing).

6. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Tinkendoe CV verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:

Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, inloggegevens);

Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);

Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies, klikgedrag);

Persoonsgegevens (geslacht, leeftijd, geboortedatum en -plaats, nationaliteit).

Inhoud van communicatie (e-mails, chats, invulformulieren, enz.)

Deze persoonsgegevens kunnen verzameld worden wanneer je gebruik maakt van onze Website (bijv. door een contactformulier in te vullen) of door beroep te doen op onze dienstverlening. Andere persoonsgegevens kunnen op een later tijdstip worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van onze after-sales. De hoeveelheid verzamelde persoonsgegevens is afhankelijk van jouw gebruik van de Website en de functionaliteiten van de Website.

7. Wij gebruiken ook cookies!

Daarnaast gebruiken wij cookies om de Gebruiker te herkennen en een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld een taal), het gebruik van de Website te controleren en te analyseren en om eventuele fouten op de Website op te sporen en te corrigeren. Je kan die cookies weigeren. Als je cookies weigert, is het mogelijk dat de website of delen ervan niet meer naar behoren werken. Raadpleeg ons Cookie beleid voor meer informatie over de manier waarop we cookies gebruiken.

8. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Tinkendoe CV verzamelt jouw persoonsgegevens om iedere Gebruiker van onze Website een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van onze Website en onze online dienstverlening. Tinkendoe CV behoudt zich het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren indien persoonsgegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van onze Website en de daarbij horende diensten. 

De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

Het opvolgen van informatieaanvragen;

Klantbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, ondersteuning, klachtenbewaking en het versturen van nieuwsbrieven;

Het beantwoorden en opvolgen van vragen en suggesties via de chatfunctie op de Website op een duidelijke, pertinente en gerichte manier. 

Het opvolgen van sollicitaties en bijhouden van cv’s en motivatiebrieven voor toekomstige vacatures;

Beheer van geschillen;

Bescherming tegen fraude en overtredingen;

Gepersonaliseerde marketing en reclame indien je hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd. In dat geval staat het jou te allen tijde vrij jouw toestemming in te trekken. 

Bij een bezoek aan de Website worden er ook enkele persoonsgegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Tinkendoe CV doet beroep op Google Analytics om aan de hand van deze gegevens het internetverkeer en het surfgedrag van de Gebruiker te volgen en te analyseren. Dankzij de resultaten van deze analyses kunnen we het gebruik van onze Website optimaliseren. Wanneer je de Website bezoekt, verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Tinkendoe CV en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde persoonsgegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Tinkendoe CV zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

9. Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen Tinkendoe CV. Jouw persoonsgegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien je ons daarvoor op voorhand jouw expliciete toestemming hebt gegeven.

De gegevens die je ons bezorgt in het kader van een sollicitatie, worden in geen enkel geval aan derden onthuld.

10. Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de in artikel 5 vooropgestelde doelen na te steven. Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de Gebruiker op geldig het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent.

Wat cv’s en motivatiebrieven van geweigerde kandidaten betreft: met jouw toestemming houden we deze persoonsgegevens maximaal twee jaar bij. Mocht er een vacature vrijkomen waarvoor jij in aanmerking komt, dan hebben wij de mogelijkheid je te contacteren.

11. Wat zijn jouw rechten?

11.1. Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5. 

Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

11.2. Recht op inzage

Indien je jouw identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van jouw persoonsgegevens. Aldus heb je het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de persoonsgegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

11.3. Recht op rectificatie van persoonsgegevens

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige aanpassingen door te voeren aan zijn “Gebruikersprofiel”. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

11.4. Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens

Je hebt tevens het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen: 

Jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;

Je herroept jouw toestemming tot het verwerken van jouw persoonsgegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van jouw persoonsgegevens;

Je hebt op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;

Jouw persoonsgegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;

Jouw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.

Het verwijderen van persoonsgegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens tijdelijk opgeslagen blijven.

11.5. Recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van persoonsgegevens, als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor Tinkendoe CV om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

11.6. Recht om bezwaar te maken

Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de dataverantwoordelijke. Tinkendoe CV zal ophouden jouw persoonsgegevens te verwerken tenzij Tinkendoe CV kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van jouw persoonsgegevens die primeren op jouw recht om zich te verzetten.

11.7. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan Tinkendoe CV verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm (bijv. een Excel-file) te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

11.8. Recht op het intrekken van jouw toestemming

Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je deze hebt gegeven voor direct marketing doeleinden.

12. Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar:

Tinkendoe CV
Lavendelheide 10
2221 Booischot

België

Of via e-mail aan petravanlooy@tinkendoe.be. .

Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van jouw verzoek.

13. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien je niet akkoord gaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tinkendoe CV, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: https://www.privacycommission.be/).

Français

1. Qui sommes-nous ?

Le site Internet https://Tinkendoe CV.be/ (ci-après : le « Site Internet ») est fourni par :

Tinkendoe CV (ci-après “Tinkendoe CV”, “Nous” et “Nous”)

Adresse :
Lavendelheide 10
2221 Booischot

BE 0820.691.165

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions relatives à la confidentialité.

Par mail : petravanlooy@tinkendoe.be

Par téléphone : 0474230039

2. Pourquoi cette déclaration de confidentialité ?

Toute personne qui visite ou utilise notre Site Internet (ci-après : l’« Utilisateur ») met à disposition certaines données personnelles. Cela est possible, par exemple, lorsque vous envoyez un formulaire de contact, lorsque vous demandez des informations sur un produit ou lorsque vous postulez pour un poste vacant spécifique chez Tinkendoe CV.

Ces données personnelles constituent des informations qui nous permettent de vous identifier en tant que personne physique, que nous le fassions effectivement ou non. Vous êtes identifiable dès lors qu’il est possible de créer un lien direct ou indirect entre une ou plusieurs données personnelles et vous en tant que personne physique.

Chez Tinkendoe CV, nous prenons très au sérieux la sécurité des données personnelles que vous laissez sur notre site Web. Vous apprendrez ci-dessous comment nous traitons vos données personnelles.

Nous utilisons et traitons vos données personnelles conformément au RGPD et aux autres dispositions légales pertinentes. Toute référence dans la présente Déclaration de confidentialité au RGPD est une référence au Règlement du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (Règlement général sur la protection des données).

Grâce à cette déclaration de confidentialité, chaque utilisateur est informé des activités de traitement que Tinkendoe CV peut effectuer avec ses données personnelles. Tinkendoe CV se réserve le droit de modifier cette déclaration de confidentialité à tout moment. Toute modification substantielle sera clairement communiquée à l’Utilisateur. Nous conseillons à l’Utilisateur de consulter régulièrement ce document.

3. Liens vers d’autres sites Web

Le contenu de notre site Web peut contenir un lien, un hyperlien ou un lien encadré vers des sites Web étrangers ou d’autres formes de portails électroniques. Un lien ne signifie pas automatiquement qu’il existe une connexion entre nous et les sites Web étrangers, ni que nous sommes (implicitement) d’accord avec le contenu de ces sites Web.

Nous ne contrôlons pas ces sites Web étrangers et ne sommes pas responsables du fonctionnement sûr et correct du lien et de sa destination finale. Dès que vous cliquez sur le lien, vous quittez notre site Web et nous ne pouvons plus être tenus responsables des dommages éventuels.

Les sites étrangers peuvent ne pas offrir les mêmes garanties que nous. Si vous utilisez un lien sur ce site Web qui mène à un site Web étranger et que vous laissez vos données personnelles sur un tel site Web, le traitement de ces données personnelles n’est pas soumis à cette déclaration de confidentialité, mais à l’éventuelle politique de confidentialité de l’administrateur de ce tiers. fête. Nous vous recommandons donc de lire attentivement les conditions générales et la déclaration de confidentialité de ces sites Web étrangers.

4. Qui traite les données personnelles ?

4.1. Manette

Tinkendoe CV est le responsable du traitement et détermine seul ou en collaboration avec d’autres quelles données personnelles sont collectées, ainsi que la finalité et les moyens du traitement de ces données personnelles.

Tinkendoe CV a pris les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour protéger efficacement les données personnelles de ses Utilisateurs contre tout accès et utilisation non autorisés.

4.2. Processeur(s)

Tinkendoe CV est libre d’utiliser des processeurs de données. Un sous-traitant est une personne physique ou morale qui traite des données à caractère personnel à la demande ou pour le compte du responsable du traitement.

Le sous-traitant est légalement tenu d’assurer la sécurité et la confidentialité des données personnelles.

Le sous-traitant agit toujours conformément aux instructions du responsable du traitement.

Tinkendoe CV utilise les catégories de « sous-traitants » suivantes :

 • Entreprises que nous avons engagées à des fins d’analyse

 • Les sociétés que nous avons engagées à des fins d’hébergement ;

 • Les sociétés que nous avons engagées à des fins administratives ;

 • Entreprises que nous avons engagées à des fins de communication

En vue d’une protection optimale des données personnelles des Utilisateurs, Tinkendoe CV a conclu les accords contractuels nécessaires avec les sous-traitants susmentionnés afin qu’ils appliquent les mêmes normes que Tinkendoe CV.

5. Sur quelle base juridique mes données personnelles sont-elles traitées ?

Conformément au RGPD, nous traitons les données personnelles sur la base des fondements juridiques suivants :

 • Sur la base de l’exécution de l’accord convenu avec l’Utilisateur, ou de l’exercice de mesures précontractuelles prises à sa demande ; ou

 • Sur la base du respect des dispositions légales ou réglementaires, relatives à la gestion de la relation contractuelle, notamment la facturation ;

 • Sur la base de notre intérêt légitime à envoyer des informations et des newsletters à nos clients ;

 • Sur la base de l’autorisation explicite d’envoyer des informations et des newsletters aux prospects et autres parties intéressées ;

 • Sur la base de l’autorisation explicite d’envoyer des communications sur les postes vacants après une candidature précédente ;

 • Sur la base du consentement explicite pour l’envoi d’offres promotionnelles (marketing direct).

6. Quelles données personnelles sont traitées ?

Tinkendoe CV s’engage à ne collecter et traiter que les données personnelles pertinentes et nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Les catégories de données personnelles suivantes sont traitées :

 • Données personnelles d’identification (nom, prénom, adresse, identifiants de connexion) ;

 • Coordonnées (numéro de téléphone et adresse e-mail) ;

 • Données d’identification électronique (adresse IP, cookies, comportement de clic) ;

 • Données personnelles (sexe, âge, date et lieu de naissance, nationalité).

 • Contenu de la communication (courriels, chats, formulaires à remplir, etc.)

Ces données personnelles peuvent être collectées lorsque vous utilisez notre site Web (par exemple en remplissant un formulaire de contact) ou en faisant appel à nos services. D’autres données personnelles pourront être collectées ultérieurement, par exemple dans le cadre de notre service après-vente. La quantité de données personnelles collectées dépend de votre utilisation du site Web et des fonctionnalités du site Web.

7. Nous utilisons également des cookies !

De plus, nous utilisons des cookies pour reconnaître l’Utilisateur et offrir une expérience utilisateur personnalisée, pour mémoriser ses choix techniques (par exemple, une langue), pour surveiller et analyser l’utilisation du Site et pour détecter et corriger les éventuelles erreurs sur le Site. corriger. Vous pouvez refuser ces cookies. Si vous refusez les cookies, il est possible que le site Web ou des parties de celui-ci ne fonctionnent plus correctement. Veuillez consulter notre Politique relative aux cookies pour plus d’informations sur la manière dont nous utilisons les cookies.

8. A quelles fins mes données personnelles sont-elles utilisées ?

Tinkendoe CV collecte vos données personnelles pour offrir à chaque utilisateur de notre site Web une expérience utilisateur sûre, optimale et personnelle. La collecte de données personnelles est encore élargie à mesure que l’utilisateur utilise plus intensivement notre site Web et nos services en ligne. Tinkendoe CV se réserve le droit de suspendre ou d’annuler certaines opérations si des données personnelles sont manquantes, incorrectes ou incomplètes.

Le traitement des données est indispensable au fonctionnement de notre Site et des services associés.

Le traitement est effectué exclusivement pour les finalités spécifiques suivantes :

 • Faire le suivi des demandes d’information;

 • Gestion clientèle : administration clientèle, gestion des commandes, livraisons, facturation, support, suivi des réclamations et envoi de newsletters ;

 • Répondre et suivre les questions et suggestions via la fonction chat du Site de manière claire, pertinente et ciblée.

 • Assurer le suivi des candidatures et conserver les CV et lettres de motivation pour les futurs postes vacants ;

 • gestion des litiges ;

 • Protection contre la fraude et les violations ;

 • Marketing et publicité personnalisés si vous y avez expressément consenti. Dans ce cas, vous êtes libre de retirer votre consentement à tout moment.

 • Lorsque vous visitez le Site, certaines données personnelles sont également collectées à des fins statistiques. Tinkendoe CVj utilise Google Analytics pour suivre et analyser le trafic Internet et le comportement de navigation de l’utilisateur sur la base de ces données. Les résultats de ces analyses nous permettent d’optimiser l’utilisation de notre Site Internet. Lorsque vous visitez le site Web, vous acceptez cette collecte de données à des fins statistiques comme décrit ci-dessus.

L’utilisateur fournit toujours les données personnelles à Tinkendoe CV lui-même et peut ainsi exercer un certain contrôle. Si certaines données personnelles sont incomplètes ou apparemment incorrectes, Tinkendoe CV se réserve le droit de reporter temporairement ou définitivement certaines actions prévues.

9. Qui reçoit vos données personnelles ?

Vos données personnelles ne seront traitées que pour un usage interne au sein de Tinkendoe CV. Vos données personnelles ne seront pas vendues, transmises ou communiquées à des tiers, sauf si vous nous avez donné votre autorisation explicite au préalable.

Les données que vous nous fournissez dans le cadre d’une candidature ne seront en aucun cas divulguées à des tiers.

10. Combien de temps conservons-nous vos données personnelles ?

Vos données personnelles seront conservées aussi longtemps que nécessaire pour poursuivre les objectifs énoncés à l’article 5. Elles sont supprimées de la base de données lorsqu’elles ne sont plus nécessaires à la poursuite de ces finalités ou si l’Utilisateur exerce valablement le droit de supprimer les données personnelles.

En ce qui concerne les CV et lettres de motivation des candidats rejetés : avec votre accord, nous conserverons ces données personnelles pendant une durée maximale de deux ans. Si un poste vacant pour lequel vous êtes admissible devient disponible, nous avons la possibilité de vous contacter.

11. Quels sont vos droits ?

11.1. Garantie d’un traitement licite et sécurisé des données personnelles

Vos données personnelles seront toujours traitées à des fins légitimes, comme indiqué à l’article 5.

Elles sont collectées et traitées de manière appropriée, pertinente et proportionnée, et ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire pour atteindre les finalités énoncées.

11.2. Droit d’accès

Si vous pouvez prouver votre identité, vous obtenez le droit d’obtenir des informations sur le traitement de vos données personnelles. Vous avez ainsi le droit de prendre connaissance des finalités du traitement, des catégories de données personnelles, des catégories de destinataires auxquels les données personnelles sont transmises, des critères qui déterminent la durée de conservation des données et des droits que vous pouvez exercer à l’égard de votre données personnelles.

11.3. Droit de rectification des données personnelles

Les informations inexactes ou incomplètes peuvent être corrigées. Il appartient en premier lieu à l’Utilisateur d’apporter les modifications nécessaires à son « Profil Utilisateur ». Vous pouvez également nous contacter pour une demande de modification.

11.4. Droit à l’effacement de vos données personnelles

Vous avez également le droit d’obtenir la suppression de vos données personnelles, dans les cas suivants :

Vos données personnelles ne sont plus nécessaires à la finalité poursuivie ;

 • Vous révoquez votre consentement au traitement de vos données personnelles et il n’existe aucune autre base légale pour le traitement de vos données personnelles ;

 • Vous vous êtes légalement opposé au traitement de vos données personnelles ;

 • Vos données personnelles sont traitées illégalement ;

 • Vos données personnelles doivent être supprimées sur la base d’une obligation légale.

La suppression des données personnelles est principalement liée à la visibilité ; il est possible que les données personnelles supprimées soient temporairement stockées.

11.5. Droit à la limitation du traitement

Dans certains cas, vous avez le droit de demander des restrictions sur le traitement de vos données personnelles. Ceci s’applique certainement en cas de litige concernant l’exactitude des données personnelles, si les données personnelles sont nécessaires dans le cadre d’une procédure judiciaire ou pendant le temps nécessaire à Tinkendoe CV pour déterminer que vous pouvez valablement exercer votre droit à l’effacement.

11.6. Droit d’opposition

Vous avez le droit de vous opposer à tout moment au traitement de vos données personnelles à des fins de « marketing direct », à des fins de profilage ou à des fins découlant des intérêts légitimes du responsable du traitement. Tinkendoe CV cessera de traiter vos données personnelles à moins que Tinkendoe CV ne puisse démontrer qu’il existe des raisons légales impérieuses pour le traitement de vos données personnelles qui l’emportent sur votre droit d’opposition.

11.7. Droit à la portabilité des données

Vous avez le droit d’obtenir les données personnelles fournies à Tinkendoe CV sous une forme structurée, commune et lisible par machine (par exemple, un fichier Excel). En outre, vous avez le droit de transférer ces données personnelles à un autre responsable du traitement, sauf si cela est techniquement impossible.

11.8. Droit de retirer votre consentement

Vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment, par exemple lorsque vous l’avez donné à des fins de marketing direct.

12. Comment pouvez-vous exercer vos droits ?

Si vous souhaitez exercer vos droits, vous devez adresser une demande écrite et une pièce d’identité par lettre recommandée à :

Tinkendoe CV

Lavendelheide 10
2221 Booischot

België

Ou par e-mail à petravanlooy@tinkendoe.be . 

Nous vous répondrons dans les meilleurs délais, au plus tard un (1) mois après réception de votre demande.

13. Possibilité de déposer une plainte

Si vous n’êtes pas d’accord avec le traitement de vos données personnelles par Tinkendoe CV, vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l’autorité de contrôle compétente (pour la Belgique : https://www.privacycommission.be/).